За Рефан

НАШАТА ИСТОРИЯ

Интелигентният начин за продажба на парфюми: как да предложим на клиентите голямо разнообразие  от висококачествени парфюми на атрактивни цени?

Това е въпросът, който през 1991 доведе до създаването на „Рефан България” ЕООД.

Воден от своята страст към красотата и от невероятния си усет към парфюмите, прилагайки българските парфюмерийни традиции и дългогодишния опит на една от най-известните фирми-производители на аромати за парфюмерията,  Стефан Попов основава малка семейна фирма и и дава името Рефан (от Рени, неговата съпруга и Стефан.)

Днес REFAN е водеща световна марка - символ на високо качество, престиж и професионализъм. Следвайки създадените от г-н Стефан Попов традиции, неговият син Ангел Попов успешно управлява фирмата, като допълнително модернизира и развива бизнеса в международен план.

Сътворяването на продуктите с марката REFAN е комбинация от силна страст към бренда, внедряване на най-новите тенденции в областта на козметичните иновации, съчетани с придобития дългогодишен опит и ноу-хау, отчитайки световните тенденции на пазара, изискванията и потребностите на клиентите.

Така в продължение на повече от 25 години компанията произвежда висококачествени наливни парфюми, предлагайки икономически ефективен, екологически съобразен и интелигентен начин за продажба: можете да си купите парфюми за различни поводи, с различни обеми, в стъклени флакони за многократна употреба и с максимално качество на конкурентни цени.

 

ФРАНЧАЙЗ REFAN

РЕФАН България ЕООД е разработила франчайз бизнес модел, доказал се като изключително  успешен  чрез мрежа от над 400 магазина в целия свят.

Да станете франчайзополучател на REFAN също така е един интелигентен начин да  започнете свой собствен бизнес: франчайз концепцията е икономически ефективна, изключително доходоносна и изгодна за създаване и поддръжка. Тя гарантира висок марж на продажбите, атрактивен  дизайн на магазина  и предизвикателна възможност за стартиране на собствен бизнес за всеки предприемач.

Франчайз моделът на Рефан е отличен с награди за:
- Първа награда в категория "Нов бизнес модел" - 2011г
-
Диплома в категория "Успешно работещ франчайз модел" - 2012г
- Специалната награда на FORBES за развитие на семейния бизнес - 2013г
- Специална награда FORBES за качество - 2014г
- Първа награда в категория "Най - добър български франчайз в Европа" - 2014г
- Международна европейска награда за качество на предлаганите продукти и услуги - 2014г
- Награда на германската икономика в България - 2014г

- Специална награда FORBES за проспериращ и устойчив бизнес - 2015г
- Европейска  награда за качество и бизнес престиж -  Golden European Award 2016

Успехът на франчайз концепцията на REFAN се дължи на следните основни предимства:

- Бизнес модел с ниска инвестиция.

- Висока доходност.

- Лесна  поддръжка.

- Голямо разнообразие от  продукти с марката REFAN. Ние предлагаме широка гама от продукти, обогатени с натурални съставки, множество аромати за мъже и жени, специализирана козметика – грижа за лице, ръце и тяло, ръчно изработени глицеринови сапуни, ароматни продукти за баня, соли за вана, масла и плодови ексфолианти. Нашите творения винаги са били тясно свързани с автентичността на региона и  неговите  древни традиции в производството на розово  масло, розова вода  и козметиката и парфюмерия с тези натурални съставки.
 УЧАСТИЕ В ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ"

 

„РЕФАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1109-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проект  BG16RFOP002-2.001-1109  има за цел да подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал на компанията.

В резултат от успешното изпълнение на проекта „РЕФАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД очаква да постигне следните резултати: разширяване на пазарните позиции; по-висока производителност; оптимизирано време за производството на дадена поръчка; подобрени качествени характеристики на продуктите; подобрена ресурсна ефективност в производствения процес.

Проект „РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД – лидер в производството на парфюмерия и козметика“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 1 165 000 лв., от които 594 150 лв. европейско и 104 850 лв. национално съфинансиране.
 


 www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект  BG16RFOP002-2.001-1109  „РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД – лидер в производството на парфюмерия и козметика“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Документация по процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана в изпълнение на Договор № BG16RFOP002-2.001-1109-C01
„Рефан България“ ЕООД – лидер в производството на парфюмерия и козметика.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

На 27.08.2018 г. РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД сключи договор с Министерство на труда и социалната политика в качеството си на УО по ОПРЧР за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.031-0011-C01 „Подобряване условията на труд в РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ по процедура  BG05M9OP001-1.031 „МИГ - Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“” по приоритетна ос „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Основната цел на проекта е да подобри работната среда в предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси.

Ще бъдат постигнати следните резултати, вследствие изпълнението на проекта:

 • подобряване условията на труд на работното място и качеството на живот на хората;
 • повишаване на ефективността на труда и респективно конкурентоспособността на фирмата;
 • преминаване към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:

 1. Закупуване на ЛПС и специално работно облекло;
 2. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Продължителността на проекта е 12 месеца (от 27.08.2018 г. до 27.08.2019 г.).

Обща стойност: 56 100.00 лв., от които 47 685.00 лв. европейско и 8 415.00 лв. национално финансиране.
 

-------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-1.031-0011-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документация от 13.03.2019 г. за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.031-0011-C01 „Подобряване условията на труд в РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ по процедура  BG05M9OP001-1.031 „МИГ - Община Марица М03 „Добри и безопасни условия на труд“” по приоритетна ос
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Приложение 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер на проект: BG16FROP002-2.013-0010-C01

Проект: Подобряване на производствения капацитет на РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Главна цел: Повишаване производствения капацитет, конкурентоспособността на предприятието и качеството на произведената продукция.

Бенефициент: РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
 
Обща стойност: 299 995.60 лв., от които 152 997.76 лв.
европейско и  26 999.60 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 13.06.2019 г.
Край: 13.06.2020 г.

 • цялостно израстване на компанията;
 • повишена конкурентоспособност на фирмата;
 • повишено качество на предлаганата продукция;
 • повишен експортен потенциал.

  Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:
  1. Подкрепа за общи производствени инвестиции: Дейности за ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
  2.Дейности за информиране и публичност
 • Продължителността на проекта е 12 месеца (от 13.06.2019 г. до 13.06.2020 г.).

Обща стойност: 299 995.60 лв., от които 152 997.76 лв. европейско, 26 999.60 лв. национално финансиране и 119 998.24 лв. собствено финансиране.

 

------------ www.eufunds.bg ------------

 


---------------------------------------------------------------------------------------------

Проект: подобряване на производствения капацитет на РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД

На 10.02.2020 г. РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД сключи договор с Министерство на икономиката в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-1292-C01 „Подобряване на производствения капацитет на РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ по процедура  BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.
Основната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на предприятието.
Ще бъдат постигнати следните резултати, вследствие изпълнението на проекта:

 • Повишаване конкурентоспособността на предприятието;
 • По-успешното му присъствие на националните и външни пазари чрез увеличаване обема на произведена продукция;
 • Оптимизиране на производствения процес;
 • Постигане на по-висока производителност;
 • намаляване на производствените разходи;
 • Подобряване на предлаганите продукти.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:
Подобряване на производствения капацитет на РЕФАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Продължителността на проекта е 12 месеца (от 10.02.2020 г. до 10.02.2021 г.).

Обща стойност: 1 254 000.00 лв., от които 639 540.00 лв. европейско, 112 860.00 лв. национално финансиране и 501 600.00 лв. собствено финансиране.

 

------------ www.eufunds.bg ------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

На 15.02.2021г., дружество „РЕФАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1347-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проект и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.077-1347-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност : 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв.

европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 15.02.2021г.
Край: 15.05.2021г.

------------ www.eufunds.bg ------------

Социални отговорности

В днешното изключително материализирано общество терминът благотворителност звучи като древна благородническа титла, която малцина заслужават да носят.

През периода 2002 - 2015 г. фирма "Рефан" е подкрепила над 450  спортни, социални, културни и здравни инициативи .

Ежегодно от "Рефан България" се подпомагат десетки събития в социалната сфера, в областта на спорта, културата и изкуството, за което свидетелстват многобройните благодарствени писма, грамоти и дипломи.

Значим обществен отзвук получиха следните активности:

 • Дарение на ковьоз за СБАГАЛ проф. д-р. “Д. Стаматов”, гр. Варна през 2014 г.
 • Цялостен ремонт и реконструкция на детско онко-отделение към УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив през 2013;
 • Награда “Малкият принц” за принос към подобряване живота на децата с аутизъм – 2012;
 • Цялостен ремонт на клиника по детска хирургия към УМБАЛ “Св. Георги”, гр.Пловдив – 2011

За своята отдаденост на социалните каузи  през 2015 година Рефан България получи приза "ЗЛАТНО СЪРЦЕ" за Цялостна социална отговорност и благотворителна дейност, който беше тържествено връчен в хотел "Хилтън" в София на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност на сп. "Business lady"


„Човек вижда ясно само със сърцето си.... Всичко съществено е невидимо за очите”

Това винаги е било мотото на нашата  фирмена социална политика.

 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Компанията е разработила и прилага система за управление на качеството в съответствие със следните стандарти: ISO9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018 и ISO 22716:2007.

Признания за качеството на продуктите са и получените “Международна Европейска награда за качество” в Париж и "Special Quality Award" от Forbes през 2014, “Награда за качество 2012 за принос в развитието на качеството на продукцията”,  награди от търговско изложение “Произведено в България” и др.


ПРОИЗВОДСТВО

Фабриката е оборудвана с модерни съоръжения за производство на парфюмерия и козметика.

Сред основните ни доставчици на производствени мощности са следните световно-известни производители: Frima Coruma - Швейцария/Германия, Vatron Mau – Франция, Coven

Egidio Snc –Италия, GGM Group - Италия;

СУРОВИНИ

Рефан България” ЕООД работи в тясно сътрудничество с най-големите и изтъкнати световноизвестни доставчици на суровини, аксесоари и флакони за парфюмерия.

Сред тях са водещи европейски производители на суровини като BASF, Huntsman, Seppic; едни от най-големите световни производители на парфюмни композиции от Франция, Германия и Англия. Наши доставчици на стъклени и алуминиеви флакони за парфюмерия са фирми като Nussbaum от Швейцария и Baralan от Италия.

РЕЦЕПТУРИ

Формулите на продуктите са разработени в съответствие с европейските закони и наредби.


ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството отностно Политика по управление на здравето и безопастността при работа на "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководстовото на фирма "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД по отношение политиката по качеството.

ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководстовото на фирма "РЕФАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД по отношение Политиката по околната среда.


---

„Рефан България“ ЕООД изпълни успешно проект с номер и наименование  BG16RFOP002-2.001-1109 „Рефан България“ ЕООД – лидер в производството на парфюмерия и козметика по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.  

Реализацията му бе възможна благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Общата стойност на проекта е 1 165 000 лв., от които 594 150 лв. европейско и 104 850 лв. национално съфинансиране. Останалите 40 %  от общите разходи по проекта бяха осигурени от компанията.

В момента „Рефан България“ ЕООД произвежда над 1500 продукта с марката Рефан. Динамичното развитие, както на българския, така и на европейския и международен пазар налага регулярни инвестиционни дейности, насочени към подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на компанията с цел запазване на конкурентните предимства на национално ниво и стабилните бизнес отношения с редица международни партньори. Изпълнението на проекта бе следваща крачка в развитието на компанията, включвайки закупуването на ново, високотехнологично оборудване за сферата на козметичната и парфюмерийна индустрия.

По проекта бяха доставени и въведени в експлоатация 4 броя високотехнологични машини - Автоматизирана линия за производство на козметични продукти с единична доза парфюм, шампоан, течен крем с обем 4-30 мл.; Автоматизирана линия за пълнене и затваряне на принцип „кримпероване“ на парфюмерийни изделия в стъклени флакони с обем 10-200 мл., Автоматизирана линия за производство на козметични продукти в бурканчета, флакони и део стик с обем от 5-200 мл. и Вакуум хомогенизиращата и диспергираща машина.

С въвеждането в експлоатация на описаното оборудване са постигнати следните цели:  

 • По-висока производителност в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;
 • Намаляване на производствените разходи и повишаване на добавената стойност в крайния продукт;
 • Оптимизиране на времето за производство на единица продукт;
 • Постигане на независимост от външни изпълнители в крайния етап на опаковане на продуктите и съхраняване на фирменото ноу-хау.;
 • Постигане на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене.

Новото оборудване ще окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на бенефициента, като ниво на материално-техническата база, оптимизация на ресурсното обезпечаване, ефективност на производството и качество на предлаганите услуги.

 


Награди

Forbes business awards 2014 "Special Quality Award"
Forbes business awards 2014 "Special Quality Award"
Специална награда на Forbes "За качество" - 2014
Forbes business awards 2013 "Development of the family business"
Forbes business awards 2013 "Development of the family business"
Специалната награда на Forbes за "Развитие на семейния бизнес" 2013 г.
Best innovative products on turism 2018
Best innovative products on turism 2018
Balkan Awards for tourism industry
Награда за "Устойчиво развитие, качество и иновации в парфюмерията и козметиката"
Награда за "Устойчиво развитие, качество и иновации в парфюмерията и козметиката"
от годишните награди "Компания на годината 2016" на сп. и клуб BUSINESS LADY - в категория Индустрия
Любима марка на българския потребител 2017
Любима марка на българския потребител 2017
Първо място в категория Българска марка
Почетна Грамота
Почетна Грамота
От "Съюз на Българските парашутисти"

Призове, награди и благодарствени писма


2016
Благодарствено писмо от Клуб по Художествена гимнастика „Левски - Илиана“ за подпомагане при организиране на „Ден на отворените врати“.

Благодарствено писмо от СЛРД „Сокол 1893“ град Пазарджик, за оказана подкрепа при организиране на международен турнир за ловни кучета.

Благодарствен адрес  от Клуб на инвалида за социални контакти на сляпо-глухите за направена дарение, по случай 8-ми март – Международен ден на жената.

Благодарствен адрес от Община Пловдив за оказано съдействие в конкурса „Най-добър млад предприемач“

Благодарствено писмо от Клуб по спортни танци „Алекс“за дългогодишна подкрепа по време на организиране на състезания по спортни танци.

Удостоверение и акт за дарение от „Пи Еф България – общност за помирително правосъдие“ за оказана подкрепа на жени от Сливенския затвор.

Благодарствено писпо от Сдружение за хора с увреждания „Надежда за достоен живот“ за направено дарение.

Грамота за направено дарение от ИТВ „Аз мога, аз знам“ за направено дарение при награждаване на учителки  от страната и български училища в чужбина.

Благодарствено писмо от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, от организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, във връзка с дарителски жест и доброта, изразени в съпричастност към изпадналите в беда деца и техните семейства.

Благодарствено писмо от Сдружение „Стъпка за неведимите деца“, за подкрепа при организирането и провеждането на Световен ден за информираност за аутизма.

Рлагодарствено писмо от Американски университет в България за дарение за провеждане на студентска олимпиада.

Лагодарствено писмо от „Спортен клуб по културизъм, фитнес и силов трибой Масъл арт“ за направено дарение, във връзка с провеждане на Балканско и Европейско първенство за юноши, девойки и младежи по фитнес.

Благодарствено писмо от ОП Туризъм – Пловдив за оказана подкрепа при реализацията на официалната церемония по връчването на престижната награда „Златната ябълка“ на град Пловдив от Международната федерация на журналисти и писатели в туризма.

Благодарствено писмо от СНЦ „Пловдив бяга“ за оказана финансова подкрепа за посещение на световния „Фестивал на пешеходеца“ в град Блакенберге /Белгия/.

Благодарствено писмо от Община Пловдив и лично от Георги Титюков, за материална подкрепа на децата-потребители на услугите в общностен център за деца и семейства – Пловдив.

Благодарствено писмо от Национално сдружение на сираците в България за подкрепа на абитуриенти от училищата в Плевен и областта, които са сираци, с един родител и от многодетни семейства.Благодарствено писмо от Регионална занаятчийска камара за направено дарение за провеждане на пленер по дърворезба.

Благодарствено писмо от Българска Федерация по Художествена Гимнастика за направено дарение при провеждане на турнир за Световната купа.

Благодарствено писмо от Девическа Хорова Формация „Евмолпея“ за направено дарение при учасие в „23ия Международен полифоничен фестивал Еустакио Барбаро“ в град Матера.

Благодарствено писмо от Дигитална национална коалиция за направено дарение.

Благодарствено писмо от СНСЦ „Образование за всички“ за направено дарение за организиране на благотворителен абитуриентски бал за деца в неравностойно положение.

Благодарствено писмо от СКХГ „Тракия-Пловдив“ занаправено дарение за провеждане на Международен турнир по художествена гимнастика „Тракия къп“.

Благодарствено писмо от Сдружение „Един различен ден“ за направено дарение при провеждане на спортен празник за деца в неравностойно положение.

Благодарствено писмо от СНЦ „Подари надежда от сърце“ за направено дарение при организиране на прозник за младежи с увреждания.

Благодарствено писмо Клуб по акробатика „Стефан Данчев“ – Сливен за направено дарение за провеждане на контролно състезание.

Благодарствено писмо от мотоклуб „Вагабондс“ за направено дарение при провеждане не Национален мотосъбор.

Благодарствено писмо от Алианс Франсез  - Пловдив за направено дарение по случай 13-ти Международен Франкофонски Фестивал „Златен ключ“ – Пловдив 2016.

Благодарствено писмо от Международен Киноложки съюз за направено дарение за провеждане на Киноложка изложба.

Благодарствено писмо от спортен клуб „Левски - Илиана“ за дарение  за организацията и провежданито на 4тия Международен и Държавен турнир по художествена гимнастика за деца „Бейби къп“.

Благодарствено писмо от Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания – гр.Шумен за дарение за организиране на събитие „Мис и Мистър Светлина 2016“, в което взеха участие  момичета и момчета с увредено зрение от различни градове на страната.

Благодарствено писмо от Сдружение „Сияйна зора“ за подкрепа и съдействие при тридневен конкурс за творчески изяви за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви Надежди“ Шумен 2016.

Благодарствено писмо и плакет от Българска федерация по спортна акробатика за направено дарение по повод Международен фестивал на гимнастическите спортове – Русе 2016.

Благодарствено писмо от Медицински университет – Варна за дарение за провеждането на промоция по случай 55тата годишнина на ФОЗ и дипломиращите се студенти.

Благодарствено писмо от Община пловдив за направено дарение по случай „Седмица на благотворителността“.

Благодарствено писмо от КСТ „Меджик степ“ за направено дарение за провеждането на „Национален открит турнир по спортни танци“ гр.Чирпан.

Благодарствено писмо от Обединен спортен клуб на сляпо-глухите „Марица“ Пловдив за дарение за награждаване на най-добре изявилите се през годината спортисти на клуба.

Благодарствено писмо от СНЦ „Клуб за пълноценен живот“ – Пловдив за дарение по случай 3ти декември – международен ден на хората с увреждания.

Благодарствено писпо от Плувен клуб „Спринт“ за дарение при оргонизиране и провеждане на турнир по плуване.

Благодарствено писмо от Сдружение „Различни, но равни“ за направено дарение за организиране на тържество „Да посрещнем Коледа с усмивка“ за деца и младежи с Детска Церебрална Парализа, синдром на Даун, мускулна дистрофия, аутизъм и други тежки неврологични заболявания.

Благозарствено писпо от Община Пловдив за дарение при организиране на събитието „Спортист на годината“.

Благодарствено писмо от СНСЦ „Образование за всички“ за направено дарение  за организиране на благотворителен коледен концерт за деца в неравностойно положение.

Благодарствено писмо от КСТ Парадайс данс за подкрепа при провеждане на Международен турнир по спортни танци WDSF OPEN PLOVDIV 2016.

Благодарствено писмо от Национално движение „Спорт за всички“ за оказана подкрепа при провеждането на крос „Олимпийски ден“.

Благодарствено писмо от Вива Моушън ООД за подкрепа при продеждане на Летния танцово-гимнастически фестивал – Несебър 2016.

Диплома и благодарствено писмо от СК „Аеробика - АМД“  за оказана подкрепа при провеждане на седото издание на традиционния международен турнир по спортна аеробика за деца , юноши и девойки, мъже и жени Plovdiv Cup Aerobics Open.

Благодарствен  плакет от Шахматен клуб „Пловдив“ за подкрепа при провежданито на Детски международен шахматен фестивал.

Благодарствено писмо от Илю Димитров за подкрепа при провеждане на Конкурс за детска рисунка гъдулка, гайда и кавал – гр.Камено 2016.

Благодарствено писмо от Посолство на Република България в Скопие за подкрепа при провеждане на благотворителен базар.

Благодарствено писмо от Посолство на Република България в Грузия за участие в Благотворителен Коледен Панаир в Тбилиси.

 

 

2015г.
Благодарствено писмо от Фондация „Помогни на нуждаещите се”  за направено дарение.

Благодарствено писмо от  Община Пловдив, Дирекция „Спорт и младежки дейности” за направено дарение за конкурса „Най-добър млад предприемач на град Пловдив ”.

Благодарствено писмо от Общински Детски Център за Култура и Изкуство – Русе за направено дарение за Oсмото издание на Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика деца и младежи – певци и инструменталисти.

Благодарствено писмо  за направено дарение за провеждане на конкурса Мис Казино Вива.

Благодарствено писмо за дарени продукти на Фондация с обществено полезна дейност „Стъпка за невидимите деца на България”.

Благодарствено писмо от  Сдружение „Автомобилен спортен клуб Елена тийм” за направено дарение.

Благодарствно писмо за направено дарение на КСТ Алекс към Народно Читалище Антим I, за провеждането на Национален турнир по спортни танци.

Благодарствено писмо от Сдружение с нестопанска цел „Петнадесет лалета ”  за направено дарение за провеждането на Третия Национален младежки конкурс  за популярна песен с международно участие „Петнадесет лалета” - Хисаря.

Благодарствено писмо за направено дарение  за провеждане на Фитнес Уикенд България.

Благодарствено писмо от  Девическа Хорова Формация Евмолпея за направено дарение при провеждането на 15ия Международен хоров кокурс – фестивал  „Златна фея”, гр.Приедор, Босна и Херцеговина.

Свидетелство за Дарение от Център за международна младежка дейност – България,  за направено дарение, за подкрепа при провеждане на състезанието “Sofia Quest 2015”. 

Благодарности от  Община Пловдив – Район Северен, за направено дарение.

Благодарствено писмо от Фондация Форум България за направено дарение за провеждане на „Поход на доброто – за един по-добър свят без агресия”.

Благодарствено писмо от Асоциация за университетски спорт – Академик, за направено дарение при провеждането на Национална унивесиада 2015.

Грамота за дарителство и благодарствено писмо от Сдружениес обществена полезна дейност  Училищно настоятелство Щурче направено дарение.

Благодарствено писмо от Администрация на президента за подкрепа при провеждане на традиционния бал на младежи в неравностойно социално положение.

Благодарствен адрес от Фондация Балет Буратино, за направено дарение при провеждането на деветото издание на Международен детски балетен фестивал „С любов за танца” – Пловдив 2015 г.

Благодарствено писмо от Сдружение „Различни, но равни” за направено дарение и съдействие при организиране на традиционно тържество „Празник в зелено”

Благодарствено писмо от Район Южен към Община Пловдив за направено дарение.

Благодарствено писмо от Сдружение Гребен Клуб Черпоков за оказана подкрепа.

Грамота за дарителство от  Клуб на привържениците на ФК Ливърпул в България за оказана помощ при провеждане на детски футболен турнир .

Благодарствено писмо от Синдикална Федерация на Служителите в МВР за съдействие при провеждане на събитието „С обич за децата – в памет на бащите герои”.

Свидетелство за дарение от  СОУПЧЕ Александър Сергеевич Пушкин - гр.Варна, за направено дарение.

Благодарствено писмо от BFD Alfons dio Lamartin – Alians Fransez за направено дарение за провеждането на 12-ти Международен Франкофонски Фестивал „Злате Ключ” – Пловдив 2015.

Благодарствено писмо от  Сдружение Българска Федерация по Бокс за подкрепа по време на професионална боксова среща АРВ.

Благодарствено писмо от  СКХГ Тракия Пловдив за оказана подкрепа при провеждането на Международен турнир по художествена гимнастика.

Почетна грамота от сдружение с нестопанска цел „Подари надежда” с.Скутаре за напревено дарение.

Благодарствено писмо от ДТ Ст.Бъчваров за оказана подкрепа.

Благодарствено писмо от  Сдружение Клуб по художествена гимнастика Грация-мебел – Варна, за оказана помощ при провеждане на Международен турнир.

Благодарствено писмо от  мотоклуб Вагабондс за оказана подкрепа при провеждане на мотосъбор.

Благодарствено писмо от  Сдружение Българска Федерация по Бокс за оказана помощ при провеждане на Европейско първенство Елит по бокс за мъже.

Благодарствено писмо от Българска Федерация по Художествена Гинастика за оказана подкрепа за провеждане на Световна купа по художествена гимнастика.

Благодарствено писмо от Община Аксаково за съдействие при организиране  на Международна конференция.

Благодарствено писмо от  Защитено жилище Заедно за направено дарение.

Благодарствено писмо от Фондация „Старт” за направено дарение за организирането на Международен музикален фестивал „Надмощие на духа”.

Свидетелство за Дарение от Център за международна младежка дейност – България,  за направено дарение, за подкрепа при провеждане на състезанието  “Plovdiv Quest 2015”. 

Благодарствено писмо от  МЦСПОС „Алфа Метал” за съдействие в  Международно състезание COMMANDO CHALLENGE 2015 в памет на загиналите по време на изпълнение на служебните си задължения български командоси.

Благодарствено писмо от  Център за Психично здраве Пловдив за направено дарение.

Благодарствено писмо от  Сдружение Сияйна зора за оказана помощ при организиране на традиционен тридневен конкурс за творчески изяви за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви надежди”

Благодарствено писмо от  Генерално Консулство на Република Турция в Пловдив за подкрепа при организиране на благотворителен базар.

Благодарствен адрес от  Български Червен Кръст за направено дарение.

Благодарствено писмо от Медицински университет Варна за направено дарение.

Благодарствено писмо от  Посолство на Ребублика България в Република Словения  за оказана подкрепа при организирането на благотворителен базар.

Грамота за подкрепа при организирането на конкурса Мисис България 2015.

Благодарствено писмо от Сдружение Клуб за Пълноценен живот за направено дарение.

Благодарствено писмо от Хорова школа Млади гласове – Пловдив за направено дарение.

Благодарствено писмо от фондация Фортуна за направено дарение.

Свидетелство за дарение от ДДЛРГ „Княгиня Мария - Луиза”за оказана помощ.

Благодарствено писмо и диплома от Съюз по Аеробика за направено дарение.

Плакет в знак на благодаррност от  Българска Федерация по Спортни танци за оказана подкрепа.

Благодарствено писмо за подкрепа при организирането на гимнастически фестивал Summer Gym Fest – Несебър.

Благодарствено писмо  от СК „Аеробика - АМД” за оказана подкрепа при провеждане на Международен турнир по спортна аеробика за деца, юноши и девойки, мъже и жени 6th PLOVDIV CUP AEROBICS OPEN.

 

 

2014г.

  Най-добър Български франчайз в Европа от New Business Ideas за най-добър франчайз модел  
  Благодарствено писмо за дарение на инкубатор за новородени / КУВЬОЗ / към СБАГАЛ Проф. Д-р "Д. Стаматов", гр. Варна  
  Приз "Компания на годината" за 2014г. от сп."Business Lady"  
  "Special Quality Award" от Forbes за 2014-та година  
  Международна европейска награда за качество - Париж 2014. Единствената българска фирма носителка на най-престижната европейска наградата за качество от Клуба на Лидерите в световната търговия - Global Trade Leaders' Club   
  Благодарствено писмо от Военно медицинска академия, МБАЛ Варна за направено дарение  
 

Благодарствено писмо от СНЦ: "Клуб за пълноценен живот" за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от Генерално Консулство на Република Турция в Пловдив за подкрепа на организираният благотворителен базар в Анкара от Дружеството за взаимопомощ на съпругите на дипломатите в МВнР на Република Турция

 
  Благодарствено писмо от СНЦ: "Надежда за достоен живот" за направено дарение  
 

Благодарствена грамота и плакет за ктитор от Митрополит Николай и църковното настоятелство на катедрален храм "Успение Богородично" - Пловдив, по случай 170-годишнината от построяване на храма.

 
 

Благодарствено писмо от фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и сдружение "Тацитус" за оказана подкрепа и съпричастност към инициативи, насочени към повишаване  качеството на живот на децата в България, страдащи от разстройство от аутичния спектър

 
 

Благодарствено писмо от децата и работещите в "Дом за деца с умствена изостаналост Св.Пантелеймон", с.Видраре, за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от сдружение "Различни, но равни" за оказана помощ

 
 

Свидетелство и благодарствено писмо за дарение от Гранд Хотел "София" и сдружение "Кауза"за целите на благотворителната кампания "Да оставим следи III"

 
 

Благодарствено писмо от сдружение "Съюз на българските парашутисти" за подпомагане

 
 

Благодарствено писмо от сдружение ловно Рибарско дружество "Сокол - 1893" за оказана подкрепа

 
 

Благодарствено писмо от детски дом Драгалевци за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от фондация "Помогни на нуждаещите се" за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от Кадър ТВ Вижън ЕООД за направено дарение

 
 

Диплома от Aerobic Union Bulgaria с благодарност за оказаната помощ и подкрепа в организирането и провеждането на 5-th "Plovdiv Cup" Aerobics Open, Plovdiv, Bulgaria 2014

 
 

Благодарствено писмо от СНЦ Ротар клуб Пловдив - Пълдин за 

 
 

Благодарствено писмо от фондация Помогни на нуждаещите се, гр.Пловдив за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от фондация с обществено полезна дейност "Стъпка за невидимите деца" за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от дом за деца лишени от родителски грижи "Княгиня Мария Луиза" гр.Пловдив

 
 

Благодарствено писмо от Атанас Тавков, Управител на ЦСРИ за подпомагане на децата и младежите с интелектуални увреждания и техните семейства от Община Пловдив, Община Родопи, Община Марица и Община Куклен обединени в сдружение "Различни но равни"

 
 

Благодарствено писмо от частна Профилирана Гимназия с чуждоезиково обучение "Стоянстрой" гр.Пловдив за 

 
 

Благодарствено писмо от фондация за социални услуги Жулевия Дом с.Лесичево

 
 

Благодарствено писмо от сдружение "Различни, но равни"за оказана подкрепа

 
 

Благодарствени писма от Община Пловдив за дарения

 
 

Благодарствени писма от Ицко Василев Митев за оказана дарителска подкрепа

 
 

Благодарствено писмо от Даниела Христова-майка за дете Виктория Христова за оказана дарителска подкрепа

 
 

Благодарствено писмо от Савина Генова за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от Васил Бамбурски за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от Ванеса Милен Иванова за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо от Калояна Енчева Енчева за направено дарение

 
 

Благодарствено писмо и медал от КСТ “Дъга”, София / "Нитроденс" ЕООД за оказаната подкрепа през 2014г.

 
  Благодарствено писмо и медал от движение “Спорт за всички” за генерално спонсорство на мемориален крос "Стефан Попов"   
  Приз и статуетка от движение Aerobic Gymnastics за генерално спонсорство  
 

Благодарствено писмо от Съюз по аеробика в България (Aerobic Union Bulgaria) за спонсорство на Световна Купа за мъже и жени и Международен турнир за деца, юноши и девойки - BOROVETS AEROBICS 2014, със участието на над 350 състезатели от 21 държави

 
 

Благодарствено писмо и грамота от Българска Киокушин Асоциация за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от сдружение за култура и спорт "Немезида" за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз - баба, дядо и внуче" за указана помощ в провеждането на 66-та национална лекоатлетическа щафета "Рекорд", провела се на 17-ти май 2014г. С участието на 148 отбора от Пловдив и страната

 
 

Благодарствено писмо от Автомобилен спортен клуб "Елена Тиим" 

 
 

Благодарствено писмо от Сдружение "Айкидо клуб Дайдо Кан", гр. Пловдив

 
 

Благодарствено писмо от спортен клуб по културизъм, фитнес и силов трибой "Масъл Арт"

 
 

Благодарствено писмо от спортен клуб "Тракия"

 
 

Благодарствено писмо от сдружение "Гребен клуб Черпоков"

 
 

Благодарствено писмо от Управителният съвет на Бридж клуб "Академик" - Пловдив, за подпомагане с награди за победителите в XVIII Студентски отборен турнир по спортен бридж за купа "Академик"

 
 

Благодарствено писмо от спортен клуб по художествена гимнастика "Тракия Пловдив"

 
 

Благодарствено писмо от сдружение с нестопанска цел "Клуб Сатори Пловдив"

 
 

Сертификат от Германо-Българска индустриално-търговска камара (част от международната мрежа от германски търговски камари) за пълноправно членство в Германо-Българската индустриално-търговска камара за 2014г.

 
 

Благодарствено писмо от Международен Панаир Пловдив

 
 

Благодарствено писмо от Община Пловдив, за подпомагане инициативата "Млад предприемач"

 
 

Благодарствено писмо от хорова школа "Млади гласове", гр. Пловдив за оказана помощ

 
 

Грамота  от Ротари Клуб Пловдив за подкрепа на проекта "Народните будители и аз" 2014г., провел се под патронажа на Вицепрезидента Маргарита Попова

 
 

Благодарствено писмо от ОДЦ за Култура и Изкуство, гр. Русе за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Ганка Янков, арт мениджър на Представителна девическа хорова формация "Евмолпея" за оказана подкрепа

 
  Благодарствено писмо от Народно читалище "Антим Първи" Пловдив за оказана помощ  
  Благодарствено писмо от  Сдружение Петнадесет Лалета с.Черничево за оказана помощ  
 

Благодарствено писмо от Милена Димитрова Димова за оказана помощ на предаването на БНР "Повтори Фантазията"

 
 

Благодарствено писмо от Международен Театрален Фестивал "Сцена на Кръстопът" и "Интер Арт Фест" за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Община Пловдив - Район Северен - Сдружение за култура и спорт "Немезида за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от ЕТ"Емона" - бар, за оказана помощ провеждането на конкурс за мис и мистър Емона

 
 

Благодарствено писмо от Фондация Бесарабски Българи за oказана подкрепа

 
 

Благодарствено писмо от Девическа хорова формация Евмолпея за oказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от  Фондация "Изкуство без граници - Стефан Цанев" за oказана подкрепа

 
 

Организиране на Концерт за гр. Пловдив с група Сигнал

 
 

Благодарствено писмо от Управителен Съвет на сдружение "Съюз на българските парашутисти" за спонсориране и подпомагане на сдружението в продължение на четерите години от неговото учредяване

 
2013

Грамота за подкрепа "Коледата в нас" 2013 на "Детска интернет телевизия"

 
 

Благодарствено писмо от Сдружение "Различни но равни" за подпомагане организирането на коледно тържество 2013г. 

 
 

Благодарствено писмо от "Съюз по аеробика в България" за оказано съдействие.

 
 

Благодарствено писмо от С.Н.Ц. "Клуб за пълноценен живот" - Пловдив за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо и награда "Най-верен дарител" от фондация "Стъпка за невидимите деца на България", сдружение "Тацитус" и Асоциацията на ресурсните учители в България, обединени във Фонд за терапии.

 
 

Благодарствено писмо от фондация "Стъпка за невидимите деца на България" за подкрепата при организирането и провеждането на първото по рода си спортно събитие за деца с аутизъм в България - тенис турнир за деца с аутизъм

 
 

Благодарствено писмо от Сдружение "Различни но равни" за подкрепа на инициативата "Помогни и ти, приятел ни стани" за оказана помощ

 
 

Благодарствена нота за оказана помощ от Църковно настоятелство при параклис "Св. Вмчк. Георги", гр. Пловдив

 
 

Благодарствено писмо оказана помощ от "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ)

 
 

Благодарствена нота от Църковното настоятелство при параклис "Св.вмчк. Георги" - гр.Пловдив за подпомагане

 
 

Грамота от Кмета на община Пловдив инж. Иван Тотев за спонсориране на церемонията "Спортист на Пловдив 2013 година"

 
 

Благодарствено писмо за партньорство в реализацията на национална лекоатлетическа щафета "Рекорд" от Национално Движение "Спорт за всички"

 
 

Благодарствен адрес за участие във Великденската благотворителна кампания на Национален Фонд "Свети Никола" от Национален фонд "Свети Никола"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за организация и провеждане на IV-ти национален мемориален крос "Стефан Попов"

 
 

Благодарствено писмо за подкрепа на гражданските инициативи, организирани от фондация "Стъпка за невидимите деца на България", сдружение "Тацитус" и Асоциация на ресурсните учители в България

 
 

Благодарствено писмо от сдружение "Различни но равни"за предоставено дарение за децата и младежите с тежки физически и умствени увреждания от Община Пловдив, Община Марица, Община Родопи, Община Куклен и Община Раковски

 
 

Благотворителен адрес за подкрепата и съпричастността към организирането и реализацията на Международен детски балетен фестивал "С любов към танца"

 
 

Благодарствено писмо за направено дарение на дом за деца лишени от родителска грижа "Рада Киркович", гр. Пловдив

 
 

Благодарствено писмо за направено дарение на дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи "Люба Тенева", гр. Берковица

 
 

Благодарствено писмо за направено дарение на дом за деца лишени от родителски грижи "Олга Скобелева". Гр. Пловдив

 
  Благодарствено писмо за направено дарение на дом за деца лишени от родителски грижи "Княгиня Мария Луиза". Гр. Пловдив  
 

Благодарствено писмо за подпомагане фестивала на франкофонската песен от BFD Alfons dio Lamartin - Alians Fransez

 
 

Благодарствено писмо за оказана помощ от фондация "Помогни на нуждаещите се"

 
  Благодарствено писмо за оказана помощ на църква "Света Богородица"  
  Благодарствено писмо за оказана помощ на училищно настоятелство "Надежда", с.Труд  
  Благодарствено писмо за оказана помощ на детски дом за сираци Драгалевци, гр. София  
  Благодарствено писмо за оказана помощ на "Национален природонаучен музей"  
  Благодарствено писмо от "Български Червен Кръст" за оказана помощ  
 

Благодарствено писмо от УМБАЛ "Св.Георги" за парично дарение за ремонт на детска клиника

 
 

Благодарствено писмо от Венелина Валентинова Поптолева за оказана помощ

 
  Благодарствено писмо от ТСО "Пулпудева" към съюза на слепите в България за оказанo съдействие  
 

Благодарствено писмо от Съюз на слепите в България за оказана помощ

 
  Благодарствено писмо от Дом за деца лишени от родителска грижа "Рада Киркович", гр. Пловдив оказанo съдействие  
  Благодарствено писмо от Александър Налбантов за семейството му - Милена Шулекова за оказана помощ  
  Благодарствено писмо от Антоанета Антонова Титянова - Милчева за оказана помощ  
  Благодарствено писмо от Фондация "Помогни на нуждаещите се" за оказана помощ  
 

Благодарствено писмо от Милена Димитрова Димова - БНР "Повтори фантазията" за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от сдружение "Различни но равни" за оказанo съдействие

 
 

Благодарствено писмо от Виктория Михайлова Милчева за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Иван Димитров Вълов оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Мартин Росенов Атанасов за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Иванка Андонова Мустафова, гр. Ямбол за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Никол Николаева Куманова за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Българска Федерация по Спортна Акробатика за оказано съдействие за успешно осъществяване на Световната Купа по Спортна Акробатика - София 2013

 
 

Благодарствено писмо и почетна купа от Нацинално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за организация и провеждане на национален мемориален крос "Стефан Попов"

 
 

Благодарствено писмо от Светозар Жеков, Председател на орг.съвет към клуб по спортни танци "Парадайс данс" за подкрепа в реализацията на "Открит турнир по спортни танци", Пловдив 2013

 
 

Благодарствено писмо от Здравко Колев за оказана помощ

 
 

Диплома от международните състезания по спортна аеробика - Финал на Световна купа за мъже и жени и Международен турнир за деца, юноши и девойки - BOROVETS AEROBICS 2013

 
  Благодарствено писмо от Тодора Стоянова Савова за оказана помощ  
 

Благодарствено писмо от Български Червен Кръст за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от Ицко Василев Митев за оказана помощ

 
 

Благодарствено писмо от фондация "Стъпка за невидимите деца на България", сдружение "Тацитус" и Асоциацията на ресурсните учители в България, обединени във Фонд за терапии за подкрепа провеждането на хабилитирано обучение по Сензорна интеграция в България

 
2012

Свидетелство за дарение на ДДЛРГ "Здравец" - Лесичово за дарение към децата и персонала на дома

 
 

Сертификат за участие в черноморски туристически форум "Здравният туризъм стратегически потенциал на България" организиран от туристическа камара, гр.Варна

 
 

Сертификат за пълноправно членство в Германо-Българската индустриално-търговска камара

 
 

Диплома с благодарност за съдействие в организирането на 12th WORLD CHAMPIONSHIPS , 5th WORLD AGE GROUP COMPETITION от Aerobic Gymnastics

 
 

Грамота за изключителен принос към реализирането на коледен Благотворителен спектакъл "Елхите на Звездите" и XXI-во издание на Супер Модел на България от Intersound Fashion Agency

 
 

Свидетелство за дарение от Община Пловдив, дом за деца лишени от родителска грижа "Кн. Мария Луиза" в помощ на деца лишени от родителска грижа "Кн. Мария Луиза"

 
 

Благодарствено писмо от дом за деца с умствена изостаналост "Слънчице", директор Б.Ботева за подкрепата на 24 деца и младежи с увреждания от дом за деца с умствена изостаналост "Слънчице", с.Горски Сеновец, общ. Стражица

 
 

Свидетелство за дарение от ОУ "В. И К. Тютюнджиан", гр. Пловдив

 
 

Свидетелство за дарение от Община Пловдив, дом за деца "Олга Скобелева" в помощ на дом за деца "Олга Скобелева", гр. Пловдив

 
 

Благодарствено писмо от С.Н.Ц. "Клуб за пълноценен живот" - Пловдив за указано помощ.

 
 

Сертификат от Международен Олимпийски Комитет за участие в "Световен Олимпийски Ден"

 
  Благодарствено писмо от Виктория Радева за многократното подпомагане участията в шахматни турнири  
 

Благодарствено писмо за подпомагане на национална лекоатлетическа щафета "Рекорд".

 
 

Благодарствено писмо за подкрепата участието в 64-та лекоатлетическа щафета "Рекорд" , национален спортен празник "Ден на детето", национален пробег "Васил Левски" и "Световен Олимпийски Ден"

 
 

Диплома и почетен знак за подкрепа на 12-ти Световен шампионат по Аеробна Гимнастика, София

 
 

Благодарствен адрес от Председателя на БФСТ К.Евтимов и Председателя на КСТ "Парадайс данс" за указана морална и материална подкрепа на Българска Федерация по спортни танци, осигурен награден фонд за участниците и финалистите на Държавното първенство по спортни танци "КУПА БЪЛГАРИЯ 2010"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за организиране и провеждане на спортен празник "Здраве, сила и красота с Рефан"

 
 

Диплома и почетен знак за подкрепа на 12-ти Световен шампионат по Аеробна Гимнастика, София

 
2011

Специална награда на нац. Търговско изложение "Произведено в България" за проспериращ български износител

 
 

Благодарствено писмо от Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги", Доц.д-р Карен Джамбазов по повод дарението - основен ремонт на клиника по детска хирургия

 
 

Благодарствено писмо от Министерство на здравеопазването , Районен център по трансфузионна хематология - Пловдив за подпомагане акция по кръводаряване

 
 

Сертификат за направено дарение "Стойността е безценна" от името на фондация "И аз мога', "УниКредит Булбанк" и всички семейства на деца с аутизъм за създаването на Център за деца с аутизъм в гр.Пловдив

 
 

Благодарствен адрес за подкрепата на ДДЛРГ "Звънче", с. Георги Дамяново

 
 

Грамота от Доц. Д-р П.Стефанова, Началник Клиника по Детска хирургия УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив за дарение - реновирането на детско реанимационно анастезиологично отделение към УМБАЛ "Свети Георги" към Клиниката по Детска хирургия

 
 

Благодарствено писмо от Валентина Минчева за съдействие при организацията на Благотворителен концерт по случай празника на детето 1-ви юни в подкрепа на акция "Жълти стотинки" - "Деца помагат на деца" за подкрепа на клиниката по детски и генетични заболявания

 
 

Благодарствено писмо от съюз по аеробика в България за указано съдействие организирането на международните състезания по спортна аеробика - Световна купа за мъже и жени и Международен турнир за деца, юноши и девойки - BOROVETS AEROBICS 2011

 
 

Грамота с благодарност за съдействие и осъществяване на благотворителен концерт по случай 1-ви юни денят на детето от сдружение "клуб МСН"

 
 

Благодарствено писмо за подкрепата на Международен фестивал на Франкофонската песен "Златен ключ - Пловдив 2011"

 
 

Благодарствено писмо и грамота от "Съюз по аеробика България" за съдействие по повод провеждането на национален турнир по спортна аеробика - Боровец 2011

 
 

Благодарственост от Виктория Радева  - шахматист за подкрепа в осъществяване на мечтите

 
 

Благодарствено писмо за подкрепата на Националната информационна кампания за аутизма, събитията, свързани с нея, отбелязването на 2 Април - Световният ден за информираност за аутизма, приноса за увеличаване бройката на държавните логопеди в страната и за въвеждане на магистърски програми за работа с деца от аутистичния спектър в България от фондация "Стъпка за невидимите деца на България"

 
 

Благодарствено писмо от д-р Мариана Чолакова, Германо-Българска индустриално-търговска камара, представителство Пловдив, за подпомагане провеждането на "Баварска вечер"

 
 

Свидетелство за дарение от дом за деца лишени от родителска грижа "Таню Войвода" - Асеновград

 
 

Благодарствено писмо от Георги Дончев, Генерален секретар на Българска федерация по тенис за съдействие в "Европейска конференция за професионален тенис"

 
 

Благодарствено писмо от Кристина Георгиева, за съдействие в организацията на конкурса "Miss Belly dance"

 
 

Благодарствено писмо от Ст.н.с. Д-р Ганчо Попов за подкрепа и дарение направено за Национално Сдружение на Организациите за социални услуги, Фондация "Човешките ресурси в България и Евроинтеграцията", Списание "Човешки ресурси"

 
 

Благодарствено писмо от децата от центровете от семеен тип и Център за обществена подкрепа с.Лесичово, обл.Пазарджик за указана подкрепа

 
 

Благодарствен адрес от НФ "Свети Никола" за проявена щедрост и безкористност при участие във Великденската благотворителна кампания в подкрепа на децата с физически и ментални увреждания.

 
 

Благодарствено писмо за подкрепа Международен Театрален Фестивал "Сцена на кръстопът"

 
 

Грамота и благодарност от директор Меги Савова за приноса към реализирането на конкурса Woman Mrs. Universe 2011

 
2010

Благодарствено писмо от организаторите на XVI-ти "Италиански фестивал на красотата и прическата"  за участие в благотворителната кампания "Бъди солидарен, подари щастие"

 
 

Сертификат за членство в БНАЕМПК (Българска Национална Асоциация етерични масла, Парфюмерия и козметика" от Инж.Евгений Иванов, Председател на УС на БНАЕМПК

 
 

Диплома за участието с доклад по глобалните проблеми на човечеството представен на конференцията "Международна конференция етнос и глобализация"

 
 

Сертификат и почетен медал за добротворчество "Партньори за хуманен свят" от Фондация "Помогни на нуждаещите се", Колеж "Източен Европейски Образователен Център", Нацинален интелектуален парламент по евроинтеграция, Граждански форум "Съвет на нацията" за личен принос и гражданска активност в подкрепа на общочовешките каузи.

 
 

Благодарствено писмо от Вицеконсула на Република Турция Фюсун Беязкълъч за подкрепа благотворителният базар организиран от Международен дамски клуб в Анкара в полза на хора с неравностойно положение

 
 

Диплом за участие и сертификат от Международната изложба на индустриите за красота, Beauty Expo 2010 в Узбекистан

 
 

Благодарствено писмо от Андрей Тодоров Председател на КСТ "Бургас" и Румен Йорданов, Почетен председател на КСТ "Бургас" за указана помощ в провеждането на XXV-ти международен турнир по спортни танци "Купа Бургас" 2010

 
 

Благодарствено писмо от Гинка Ботова, директор на ЦДГ "Бисер". С.Труд за дарение на продукти

 
 

Благодарствено писмо от името на териториална организация "Пулпудева" към съюза на слепите в България по случай дарение за осмомартенски празник

 
 

Благодарствено писмо от фондация НФ "Свети Никола" за участието във Великденска благотворителна кампания в подкрепа на деца и възрастни с тежки физически и ментални проблеми

 
 

Благодарствено писмо от ЦНСТ I и II за деца и ЦОП, с.Лесичово, обл. Пазарджик за подпомагане Коледно тържество

 
 

Благодарствено писмо от Маша Иванова, балетен педагог за указана помощ на Балетно Студио "Буратино"

 
 

Благодарствено писмо от Нели Атанасова, председател на УС на УН "Надежда". С.Труд за подпомагане.

 
 

Благодарствено писмо от Светлана Филипова, Председател на фондация "Бесарабски българи - 98"  за подкрепа първият събор на бесарабските българи "Моя страна, моя България"

 
 

Сертификат и награда от Георги Найденов, изп.директор на МФФ "БАЛ ФЕСТ" за рекламният филм "REFAN", в който професионално е разработена темата за символа на България - маслодайната роза и биопродуктите от нея.

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за подкрепата на XIII-ти крос "Свети Никола"

 
 

Сертификат за участие в Международен Олимпийски Ден от IOC President Jacques Rogge и NOC President Stefka Kostadinova

 
 

Благодарствен адрес от Светозар Жеков зам.председател на БФСТ за морална и материална подкрепа в шампионата на България и Международен турнир по спортни танци - кръг от Световната ранглиста.

 
 

Благодарствено писмо от Община Пловдив за подкрепа на отдел "Деца и младежки дейности" и провеждане на първи детски фестивал "Аплодисменти"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за подкрепата на спортен празник "Ден на народните будители"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за подкрепа в организацията на "международен олимпийски ден"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за подпомагане на национален спортен празник "Златна Тракия"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за подкрепа в провеждането на 35-ти международен, мемориален маратон "Съединение"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за подкрепата на 62-ра национална лекоатлетическа щафета "Рекорд"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за подкрепа на крос "Независимост"

 
 

Благодарствено писмо от Национално Движение "Спорт за всички", "Мама, татко и аз баба, дядо и внуче" за указана помощ в провеждането на  "Световен ден на ходенето и кросовото бягане"